Kentsel Dönüşüm Süreci

Kentsel Dnm zm Ortakl Kentsel Dnm zm Ortakl

Yapıların ekonomik ömrü tamamlandığı için riskli yapı kapsamına girdiğinin tespiti ve bina deprem risk raporu almak için mevcut projeler ve tapuyla risk tespiti yapmaya yetkili kuruluşlara veya şirketlere başvurulur.

Kuruluş veya şirket inceleme yapar, tespit ve çalışmalar sonucu bina, risk raporunu hazırlar. (Ekonomik ömrün tamamlandığına ilişkin rapor)

Rapor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurum veya kuruluş tarafından, İzmir Altyapı ve Kentsel Dönüşüm İl Müdürlüğü'ne teslim edilir. İl Müdürlüğü tarafından söz konusu riskli yapı, 10 iş günü içerisinde tapu müdürlüğüne bildirilir.

Tapu müdürlüğü tarafından, rapor maliklere iadeli taahhütlü olarak bildirilir.

Malikler 15 gün içinde tespite karşı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne dilekçe vererek itiraz edebilirler.

Rapora ve itiraz kararına karşı diğer malikler, idare mahkemesinde kararın veya raporun iptali davası açabilir. İptal kararı verilirse durum tapuya bildirilir ve işlenir.

Bakanlık, rapor onayını (tespit yaptırana) yazı ile bildirir. Bakanlık, riskli yapı maliklerine 60 günden az olmamak üzere süre verir.

Bakanlık, onay yazısının tebliğinden sonra, yaklaşık 60 gün içinde daha önce görüşmeleri yapılan müteahhit (yüklenici) ile yapılan ön anlaşma doğrultusunda bina maliklerinin en az 2/3 çoğunluğu ile bina ortak karar protokolü imzalanır. Bu protokolde riskli yapının yıkımı kararı alınır.

Ortak karar protokolünde binanın yıkılmasının nasıl olacağı, arsa paylarına karşılık yeni inşaatta nasıl paylaşım yapılacağı, inşaatın ve yüklenici ile paylaşımının nasıl yapılacağı, yeniden inşaat için kentsel dönüşüm kredisinden yararlanılması gibi ilke kararları ve konular da yer alır.

Ortak karar protokolüne katılmayanların bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları, bakanlık tarafından rayiç değeri tespit ettirilerek bu değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır. Bu suretle paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde; bu paylar, bakanlığa, TOKİ'ye veya idareye devredilir.

Binanın yeniden yapılması için yüklenici tarafından tüm projeler hazırlatılır ve ilgili belediyeden ruhsat alınır ve inşaat süreci başlar.

Fırat Beyazıt İnşaat'a başvurarak kentsel dönüşüm hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz.